The Blue Window - Eleutheria's Square Competition

Team: Laertis Antonios Ando Vassiliou, Pantelis Kampouropoulos, Reem Saouma, Giorgos Siokas, Eugenios Kornaropoulos